ŚWIETLICA

Świetlica szkolna 

rok szkolny 2023/2024

 

Świetlica szkolna działa zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Świetlicy Szkolnej.

Jest czynna w godzinach 7.00 – 16.30

Jest to miejsce przeznaczone dla uczniów, którzy ze względu na czas pracy rodziców (opiekunów) lub organizacji dojazdów do szkoły, muszą dłużej przebywać w szkole, a także dla uczniów czekających na rozpoczęcie zajęć. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie, którzy nie chodzą na lekcje religii lub z powodu nieobecności nauczyciela.

 

Celem świetlicy jest:

  • Udzielanie pomocy w odrabianiu zadań domowych oraz organizowanie zespołowej nauki w ramach uczniowskiej samopomocy
  • Zapewnienie uczniom opieki wychowawczej 
  • Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu
  • Organizacja konkursów tematycznych
  • Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy
  • Rozwijanie zamiłowań, uzdolnień oraz zainteresowań uczniów

 

W ramach zajęć świetlicowych dzieci odrabiają lekcje, czytają lektury, bawią się, grają w gry planszowe, uczestniczą w grach i zabawach dydaktycznych, ruchowych oraz sportowych na świeżym powietrzu.

Na zajęciach plastycznych i manualnych rozwijają swoją wyobraźnię, poczucie estetyki oraz sprawność rąk. Zajęcia sportowe i zabawy doskonalą ogólną sprawność fizyczną, bawią i integrują grupę oraz rozwijają więź społeczną. 

 

STOŁÓWKA

opłata za obiady w kwietniu wynosi 120 zł

 

  • Cena jednego obiadu wynosi 6zł
  • Obiady wydawane są w godzinach: 11.20 – 11.40; 12.25 – 12.45; 13.30 – 13.45
  • Wpłaty za obiady przyjmowane są najpóźniej do 20-go każdego miesiąca na konto nr: 48124027151111000032725821
  • Nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłaszać najpóźniej do 8.00 w dniu nieobecności dziecka, nr tel.: 25 781 64 24